Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " ile ilgili 1 Eylül 2013 Tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ek maddeler uyarınca 23 Ekim 2013 Tarihine kadar Kurumlararası yatay geçiş başvurusu alınacaktır.

Kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı, Sabancı Üniversitesi'ndaki aynı programın yerleştirme puanından yüksek olan adaylar başvuru yapabilir.


YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

21 Eylül 2013 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28772

YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceki Hali :  (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
Sonraki Hali : (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda ek maddeler eklenmiştir.
“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
Özel durumlarda yatay geçiş
EK MADDE 2 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”


Başvuru için gerekli belgeler:

 

Başvuru için Gerekli Belgeler: 
Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanısıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir. 

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti : Birden fazla program için başvuran adayların tek bir Başvuru Formu doldurmaları gerekmektedir. Formun başvuru yapılan her bir program için fotokopi ile çoğaltılması ve herbir başvuru formu için ayrı olmak üzere 275TL tutarındaki başvuru ücretinin Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 no'lu (IBAN NO: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27)  hesaba yatırılıp dekontunun başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir (başvuru ücreti iade edilmemektedir).2. sınıfa başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir; bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra 2.sınıfın sonunda programı kesinleştirilecektir. 

2. Sınav Sonuç Belgesi : Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından, KKTC'den yada ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS ve LYS belgesinin fotokopisi, 

3. Transkript : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir. 

4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri : Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik / müfredat / syllabus bilgilerini içeren belgeler. Ayrıca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, kurumu tanıtan katalog veya benzeri belgelerin eklenmesi yararlıdır. 

5. İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge (Geçerli belgeler için tıklayınız) veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvurdan adaylar için-hazırlık sınıfında okuyan adaylar hariç). Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

6. Öğrenci Belgesi : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge (transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir) 

7. Disiplin Durum Belgesi : Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan (tercihen kapalı zarf içinde), öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge. 

8. Referans Mektubu : En az iki adet, tercihen üç adet referans mektubu (kapalı zarf içinde). Mektup örneği Başvuru Formu ile birliktedir. 

9. Lise Diploması : Yurtiçindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının onaylı fotokopisini başvuru belgelerine eklemeleri faydalıdır.Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümelerini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri. 

Yatay geçiş kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağını ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Kurulu kararında belirtir.

 

Başvuru Adresi: 
Sabancı Üniversitesi 
Öğrenci Kaynakları Birimi 
34956 Orhanlı-Tuzla 
İSTANBUL 
Tel : 0216 483 90 92 
Faks : 0216 483 90 73 
E-posta : studentinfo@sabanciuniv.edu