Özgür Proje

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nde (SSBF) 2011 yılında bir öğrenci projesi girişimi başlatıldı. Yedi yıldır devam eden “Özgür Proje”nin işleyişi Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı ve öğrencilerinin kendi zihinsel meraklarını geliştirmeye, sorgulayıp araştırmaya özendiren, onların özgür zihniyetli bireyler olmasını hedefleyen öğretim sistemi ile birebir örtüşüyor.

 

Sabancı Üniversitesi’ne özgün bu proje fırsatı başka üniversitelerin öğrencilerine de açık. Tek koşul, ekip içinde en az bir Sabancı Üniversitesi öğrencisinin yer alması. Öğrenciler projeye bireysel ya da takım halinde başvurabiliyor. 

Koordinatörlüğü SSBF Öğretim Üyesi ve eski Dekanı Mehmet Baç tarafından yürütülen Özgür Proje kapsamında 2011 yılından bu yana toplam 214 öğrenci tarafından 87 proje gerçekleştirildi. 

Özgür Projenin hedefleri arasında üniversite öğrencisinin sınıftan hayata çıkması, ona eleştirel bir gözle dokunması için  kendi sorularına cevap aramasını özendirmek, farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmesine yardımcı olmak, aktif bir öğrenme modeline yaklaşmak olarak sayılabilir. Başvurular akademisyen, öğrenci ve sponsorlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek desteklenecek projeler seçiliyor. 

Başarılı projeleri yürüten öğrenciler sosyal proje yazımı ve yönetimini öğrenmeye teşvik ediliyor ve TÜBİTAK, Açık Toplum Vakfı ya da AB proje çağrılarına katılmaları için özendiriliyor. 

Özgür Proje Girişiminin temel sloganı: SİZİN Sorunuz nedir? 

Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, sosyal amaçlar için fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler. Sanatsal projeler, ya da sosyal girişimcilik konuları, ekonomik veya hukuksal içerikli projeler de dahil. Yani, teknik mühendislik ve salt girişimcilik konuları dışında her şey  proje konusu olarak seçilebilir. 

Özgür Proje Girişiminin finansmanında başlangıçta Sabancı Üniversitesi bağışçılarından Ateş Aile Fonu desteğinden yararlanıldı. Daha sonra ise, Emir Gönel Fonu, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Leyla Rosenberger ve de Sabancı Üniversitesi mezunlarının da katkıları eklendi.

 Gerçekleştirilen Özgür Projelerden bazı örnek başlıklar: 

Birlikte yarışma, yelken sporu, ve ulusların karşılıklı algıları. 

PISA  sonuçları ışığında Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının eksiklikleri 

Dilencilerin topluma entegre edilmesi önündeki engeller 

Kadın Liderlik Özellikleri, üst düzey ve alt düzey çalışanlarda kadın yöneticiye olan algılar. 

Kaçak Çocuklar: Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hikayeleri 

İstanbul’un Yeni Yerleşim Bölgelerinde Öğrencilerin Kent Kültürü 

Liderlik Değişimlerinin Toplum Zihniyeti Üzerinde Etkilerinin Rusya ve Türkiye Üzerinden İncelemesi 

Medyada kadın figürünün sosyolojik etkileri   

Almanya’da Türk sineması algısı 

Mülteciler ve sorunları: Akdeniz’de Afrikalı kaçak göçmenler ve kampların durumu 

Sürdürülebilir Giyim ve Moda 

(U)Mutlu Tarım. 

Engelli Çocuklar ve aile eğitimi 

Coğrafi koşulların şiddet eğilimi üzerinde etkisi 

Göçlerin ekonomiye etkisi 

Toplu taşıma kullanımı ve prestij algısı 

Et tüketimi ve hayvan hakları 

Sporda şiddet: Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan örnekleri 

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 25.07.2018 08:30:47