SU Gender 2 yılda 5. Ufuk 2020 Projesini kazandı

Ufuk 2020 ACCTING projesi, Yeşil Mutabakat politikalarının etkilerini ele alacak

sabancı_üni_sakura

SU Gender 2019’dan bu yana araştırma ve işbirliği alanında önemli AB fonları alarak büyük bir başarıya imza attı. Merkezin devam etmekte olan dört AB Ufuk 2020 projesi bulunuyor: Toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlayan GEARING-Roles (2019-2022), göç ve entegrasyonu farklı kentsel ölçeklerde ve katmanlarda inceleyen  WHOLE-COMM (2021-2025) ve Re-ROOT (2021-2024) ve COVID 19 pandemisinin eşitsiz etkilerine toplumsal cinsiyet+ bir yaklaşım geliştiren RESISTIRE (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme). Bunların yanı sıra, SSBF Öğretim Üyesi ve SU Gender Yönetim Kurulu Üyesi Aslı İkizoğlu’nun “Aidiyetin Dilini Öğrenmek: Mülteci Eğitiminde İçerilmeyen Engeller” isimli projesi ve SU Gender Konuk Araştırmacısı Deniz Gündoğan İbrişim’in “Antroposen Çağı’nda İmparatorluk Sonrası Hafıza, Toplumsal Cinsiyet ve Travma: Türkiye’de Yeni Yaklaşımlar” isimli projesi 2021’de Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Desteklerinden faydalanmaya hak kazandılar.

SU Gender son olarak Yeşil Mutabakat için davranışsal, sosyal ve kültürel değişim programı kapsamında beşinci bir AB Ufuk 2020 projesiyle ödüllendirildi. Program çağrısına toplamda 117 proje teklifi iletildi ve sadece iki proje kabul edildi. 15/15’lik tam puanla destek almaya hak kazanan ACCTING (Kapsayıcı Bir Yeşil Mutabakat Yoluyla Davranışsal Değişikliği İlerletmek) 40 aylık bir proje ve toplam bütçesi 5 milyon Euro (proje kapsamında Sabancı Üniversitesi’nin bütçe payı 155.675 Euro). European Science Foundation (ESF) koordinatörlüğünde yürütülecek olan ACCTING, 11 ülkeden 12 araştırma kurumunu çok-disiplinli ve çok-sektörlü güçlü bir konsorsiyumda bir araya getiriyor: Örebro University (İsveç), Yellow Window (Belçika), Knowledge & Innovation (İtalya), Zentrum für Soziale Innovation (Avusturya), Norwegian University of Science and Technology (Norveç), ICLEI - Local Governments for Sustainability, European Secretariat (Almanya), Sabancı Üniversitesi (Türkiye), University of Lisbon (Portekiz), South East European Research Center (SEERC), Ioan Cuza University of Iasi (Romanya) ve European Citizen Science Association (Almanya). SabancıÜniversitesi’nde  projeyi Ayşe Gül Altınay ve Kristen Sarah Biehl birlikte yürütecekler.

ACCTING projesinin ana amaçları şunlar: Birincisi, hem iklim değişikliğinin hem de farklı yerel ve ulusal bağlamlarda iklim değişikliğine yönelik politika yanıtlarının eşitsiz etkilerinden kaçınmak ve bu etkileri azaltmak için çeşitli araştırma faaliyetleri yoluyla Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın başarısına katkıda bulunmak. İkincisi ise ötekileştirilen grupların, özellikle de kadınların ve gençlerin önayak oldukları ilham verici dönüşümleri saptamak, görünür hale getirmek ve bu dönüşümlerden ders çıkarmak. Bu alanda daha önce yapılmış araştırmaları ileri taşımayı amaçlayan ACCTING projesi, stratejik politikaiçintasarım odaklı düşünme ve birlikte yaratmaya odaklanan disiplinler arası bir kavramsal ve metodolojik çerçeve öneriyor. Bu amaçla gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler şunlar: 1) Anlatı analizinden oluşan birinci araştırma döngüsüne ve mülakatlar, odak grup çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri gibi birden fazla yöntemden oluşan ikinci araştırma döngüsüne dayalı sekiz disiplinler arası tematik araştırma alanında yürütülecek araştırma faaliyetleri ve bu araştırma sonuçlarının dört ile sekiz ülkede deneysel pilot çalışmalar çerçevesinde hayata geçirilmesi; 2) Avrupa’da toplumsal olarak dışlanmış, kırılgan grupları ilgilendiren yerelden ve tabandan örgütlenen sürdürülebilir davranış değişikliği odaklı uygulamalara dair ilham verici girişimlerin kapsamlı şekilde haritalanması ve karşılaştırmalı kesişimsel analizi; 3) Açık Stüdyo yöntemi kullanılarak araştırma içgörülerini operasyonel araçlara dönüştürecek çok aktörlü yaratıcılık; 4) bu içgörülerin ve yaratıcılığın somutlaştırılarak yerel paydaşların ve aktörlerin öncülük edeceği on adet pilot eylem çerçevesinde potansiyel çözümlere dönüştürülmesi ve test edilmesi; 5) araştırma sonuçlarının, politika tavsiyelerinin ve geleceğe yönelik araştırma gündemlerinin açık erişim yoluyla yaygın olarak paylaşılması; 6) projeye ve bulgularına dair kapsamlı bir etki değerlendirmesi yapılması.

SU Gender bünyesinde projenin yürütücülüğünü yapacak olan Ayşe Gül Altınay ve Kristen Sarah Biehl’in ACCTING çerçevesinde üstlenecekleri görevlerden bazıları şunlar: Yerel ve tabandan örgütlenen girişimlerin/en iyi uygulamaların haritalanması ve analizi, tematik araştırma alanlarının üçüyle ilgili deneysel çalışmalar yapılması, araştırma faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet temelli kesişimsel bakış açısının geliştirilmesi, Açık Stüdyo yönteminin geliştirilmesi ve uygulanması, yeni araştırma gündemlerinin geliştirilmesi ve proje sonuçlarının yayılması. SU Gender ve proje yürütücüleri, antropoloji, sosyoloji ve toplumsal cinsiyet araştırmaları alanlarındaki disipliner uzmanlıkları, karşılaştırmalı vaka çalışmaları, hayat hikayesi, mülakat ve etnografi gibi niteliksel araştırma yöntemlerindeki uzmanlıkları ve eşitsizlikler ve ötekileştirilmiş gruplarla çalışma deneyimleri ile projeye katkı sunuyor olacaklar. ACCTING ayrıca eşitsizliklere odaklanarak, araştırma ve sosyal değişim alanlarında “kimseyi geride bırakmama” amacı güderek ve ortak-yaratıcılık metodolojileri uygulayarak Ayşe Gül Altınay, Kristen Sarah Biehl ve Nazlı Türker’in ortak koordinasyonuyla yürütülen ve devam etmekte olan RESISTIRE projesinden de beslenecek.

ACCTING aynı zamandaAyşe Gül Altınay, Özge Ertem ve Nazlı Türker’in ortak koordinasyonuyla yürütülenvesosyal değişim odaklı dönüştürücü metodolojileri ve pedagojileri araştırmayı içeren SU Gender Dönüştürücü Aktivizm Programı’ndan da yararlanacak ve bu programa katkıda bulunacak. Dönüştürücü Aktivizm ağında yer alan ve iklim krizi, ekolojik değişim ve toplumsal cinsiyetin kesişim noktalarında çalışan aktivistler ve sivil toplum kuruluşları ACCTING projesinin kilit önemdeki kaynakları ve müttefikleri olacak.

Son olarak, ACCTING Kristen Biehl tarafından SU Genderbünyesinde başlatılan ekoloji ve iklim değişikliği odaklı yeni araştırma alanını genişletecek ve besleyecek nitelikte bir proje. 2019 Mart ayında, Biehl bu kapsamda iki etkinlik organize etmişti: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği merceğinden iklim krizini inceleyen uluslararası bir akademik panel ve ekolojik değişime feminist yaklaşımları araştıran bir aktivist etkinlik. Ancak her iki etkinlik de pandemi nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Temmuz 2019’dan bu yana Türkiye’de göç ve çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının toplumsal cinsiyet temelli yaklaşımları yürüttükleri çalışmalara ve örgüt kültürlerine ne şekilde dahil ettiklerini karşılaştırmalı olarak araştıran Biehl’in Raoul Wallenberg Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma Desteği ile yürüttüğü çalışma yakında yayınlanacak.