SU Gender Dördüncü UFUK2020 Projesine Başlıyor

SU Gender 2021’e dört farklı UFUK2020 projesiyle giriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlayan GEARING-Roles (2019-2022) ile farklı kentsel ölçek ve katmanlarda göç ve entegrasyonu inceleyen Re-ROOT (2021-2024) ve WHOLE-COMM (2021-2025) projelerinin yanına Ocak 2021 itibariyle yeni bir proje eklendi. UFUK2020 COVID-19 araştırma çağrısı kapsamında 162 başvuru arasından 5. sıraya yerleşerek fonlanmaya hak kazanan RESISTIRE’nin (RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive equality stRatEgies / Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) toplam bütçesi 5,2 milyon Euro, Sabancı Üniversitesi bütçesi ise 247,975 Euro olacak.

European Science Foundation (Fransa) koordinatörlüğünde yürütülecek olan RESISTIRE, 9 farklı ülkeden 10 kurumu çok disiplinli ve çok sektörlü bir konsorsiyumda bir araya getiriyor: Örebro Üniversitesi (İsveç), Yellow Window (Belçika), Oxford Brookes Üniversitesi (İngiltere), Knowledge & Innovation (İtalya), Dublin Teknik Üniversitesi (İrlanda), Sabancı Üniversitesi (Türkiye), Deusto Üniversitesi (İspanya), Çek Cumhuriyeti Bilim Akademisi Sosyoloji Enstitüsü (Çek Cumhuriyeti), Sciensano (Belçika).

Halk sağlığı, beşerî bilimler, sosyal bilimler ve STEM alanlarını bütünleyen konsorsiyum, antropoloji, tasarım, ekonomi, eğitim, iş araştırmaları, çevre bilimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, sağlık bilimleri, hukuk, yönetim bilimleri, siyaset bilimi, ürün geliştirme, psikoloji, sosyal sağlık çalışmaları, sosyoloji ve istatistik gibi alanlardan uzmanları bir araya getiriyor. Toplam 30 ülkeyi kapsayacak araştırma, 8 ülkede konsorsiyum üyeleri tarafından, 22 ülkede ise Ulusal Araştırmacı Ağı tarafından yürütülecek. Sabancı Üniversitesi ayağında Ayşe Gül Altınay ve Kristen Sarah Biehl’in yürütücülüklerini yapacakları projeyi Aslı İkizoğlu, Ayşecan Terzioğlu, Gülru Göker ve Hülya Adak’ın da yer aldığı çok disiplinli bir araştırma ekibi hayata geçirecek.

RESISTIRE’in iki temel amacı bulunuyor. Birincisi, COVID-19 salgınının yarattığı sosyal eşitsizliklerin 30 ülkedeki davranışsal, toplumsal ve ekonomik sonuçlarını ve bunlara karşı geliştirilen politikaları incelemek. İkincisi ise, eşitsizlikleri azaltmaya, bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik etkin ve yaratıcı politikaların ve uygulamaların tasarlanmasına, geliştirilmesine ve (karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar tarafından) farklı politika alanlarında hayata geçirilmesine ön ayak olmak.

COVID-19 üzerine yapılan ilk araştırmalar, pandeminin cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ekseninde eşit olmayan etkilerine dikkat çekiyorlar: Farklılaşan ölüm oranları, gerek karantinaların sonucu olarak, gerekse sağlık işgücünün kadın ağırlıklı olması sebebiyle eşit dağılmayan bakım yükü ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artması gibi. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ekonomik sınıf, yaş, engellilik durumu ve (ırk, etnik köken, din, inanç, cinsellik, cinsiyet kimliği gibi) diğer eşitsizliklerle kesiştiği yaklaşımını esas alan RESISTIRE, pandeminin etkilerini toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin kesişim noktalarına odaklanan 'gender+' perspektifinden incelemeyi hedefliyor. Son yıllarda, sağlık politikalarının eşit olmayan etkilerini anlayabilmek ve kapsayıcı, sosyal adalete dayalı politikalar tasarlayabilmek amacıyla geliştirilen “kesişimselliğe dayalı politika analizi çerçevesi” RESISTIRE’nin analitik temelini oluşturuyor. Uygulama bağlamında ise proje, Avrupa Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (EC 2020), temel insan hakları ve (Pekin Platformu’nun geliştirdiği) çevresel adalet anlayışına dayanıyor.  

2021-2023 yılları arasında toplam 24 ay sürecek olan RESISTIRE, birlikte yaratma, çözüm üretme ve inovasyona dayalı tasarım-odaklı bir metodoloji benimsemekte. Projenin temelini oluşturan katılımcı yaklaşımla, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar gerek danışma gerekse birlikte yaratma süreçlerinde etkin rol alacaklar, projeye başından sonuna dahil olacaklar. Projenin çalışma planı (6-8 aylık) üç döngüden oluşacak şekilde tasarlandı. Her bir döngüde salgın politikalarının etkileri (hem nicel hem nitel olarak) araştırılacak, araştırma sonuçlarını daha derinden anlamak, iç görüler geliştirmek ve uygulamaya yönelik araçlar tasarlamak üzere tüm paydaşların katılacağı ortak tasarım atölyeleri düzenlenecek, üretilen bilgi yaygınlaştırılacak, politika önerileri geliştirilecek ve üretilen politika ve araçları hayata geçirecek paydaşların güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, edebiyat, coğrafya, kültürel çalışmalar, ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını içeren çok disiplinli araştırma ekibiyle SU Gender, bu proje kapsamında, pandeminin Türkiye’de yarattığı veya derinleştirdiği eşitsizlikleri kesişimsel toplumsal cinsiyet bakış açısıyla inceleme, toplumun farklı kesimlerinde bu sürecin nasıl deneyimlendiğini anlama ve alanda çalışan tüm paydaşlarla birlikte yaratıcı stratejiler ve etkin politikalar geliştirme yolunda çalışmalar yürütecek.