2019-2020 AKADEMİK YILI YATAY GEÇİŞ İLAN

Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri, SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili Komisyonun öndeğerlendirmesine göre Fakülte Kurulları tarafından değerlendirilir. 

Başvurular, bütün belgeler eksiksiz olarak tamamlanarak 23  Temmuz 2019 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne yapılmalıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmemektedir.
Başvuru koşullarını taşıyan tüm adaylar için 29 Temmuz 2019 tarihinde mülakat düzenlenecek ve programlara kabul edilecek adaylar, başvuru belgelerinin ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda belirlenecektir. 

Başvuru Koşulları ile ilgili Genel Hükümler: 

1. Denklik: Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı kurum ve programının YÖK tarafından denkliği tanınan kurumlar arasında olması gerekir. 

2. Eşdeğerlik:Ayrılacağı yükseköğretim kurumunun ve programının SÜ lisans programları ile eşdeğer olması gerekir.

3. Dönem: Başvuran adayların hazırlık sınıfı hariç ilk iki yarıyılı bitirmiş olması gerekir. Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına başvuru kabul edilmez.

4. Not Ortalaması : Genel not ortalaması veya transkriptinde yer alan not dönüşüm tablosundaki not ortalaması karşılığı  en az 100 üzerinden 60  veya 4 üzerinden 2,29 olmalıdır. 4'lük veya 100’lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerden başvuran adayların, üniversitelerinden resmi bir açıklama ve not dönüşüm tablosu vermeleri gerekir.

5. Kayıtlı Olmak: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda halen öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.

6. İngilizce Dil Yeterliliği : Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler ile eğitim dili tamamiyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler dışındaki adaylar, kabul aldıkları takdirde SÜ tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'ndan(ELAE) başarılı olmaları halinde programa devam edebilir. İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları 

7. Öğrenim Süresi : Geçiş yapmak istediği programın mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak için gereken süre ile daha önce öğrenim gördüğü sürelerin toplamının azami öğrenim süresini (14 dönem) aşmaması gerekir. 

8. ÖSYM Puanı: ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne yapılan başvurularda başarı sırasının en düşük 240.000 olma şartı aranır. 

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanısıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir. Adaylar aşağıdaki belgeleri tek tek poşet dosyaya koyup telli dosyaya ekleyerek teslim etmelidir.

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti : Birden fazla program için başvuran adayların tek bir Başvuru Formu doldurmaları gerekmektedir. Formun başvuru yapılan her bir program için fotokopi ile çoğaltılması ve herbir başvuru formu için ayrı olmak üzere 450TL tutarındaki başvuru ücretinin Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 no'lu (IBAN NO: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27)  hesaba yatırılıp dekontunun başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir (başvuru ücreti iade edilmemektedir). 2. sınıfa başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir; bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre  programı kesinleştirilecektir.

2. Sınav Sonuç Belgesi : Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından, KKTC'den yada ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS belgesinin(yerleştirme puanı ve yerleştiği yükseköğretim kurumunun belirtildiği) çıktısı, ayrıca her bir puan türünden aldığı puanları gösteren ÖSYM belgesinin çıktısı. 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran T.C. uyruklu adaylar için aşağıdaki belgelerden biri;

2017 yılından itibaren yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt olan adaylarda aranacak sınav belgeleri için tıklayınız.

2017 yılından önce yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt olan adaylarda aranacak sınav belgeleri: 

  • ÖSYS, LYS (yükseköğretime başladığı yıla ait ve geçiş yapmak istediği programın ilgili puan türünde en az 185.000 puan)
  • SAT 1 ( 2400 puan üzerinden en az toplam 1500, Yeni sistemde en az 1090 puan)
  • ACT (Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) 36 üzerinden en az 21 puan)
  • GCE (En az biri adayın başvurduğu programla ilgili olmak üzere 2 “A Level”)
  • ABITUR Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği (Diploma notu 1-4 arası)
  • IB Uluslararası Bakalorya (Diploma notu 45 üzerinden en az 28)
  • Matura (Diploma notu en az 1 üzerinden 2)
  • Fransız Bakaloryası (Diploma notu 20 üzerinden en az 12)
  • İtalya Maturita (Diploma notu 100 üzerinden en az 70)

Yabancı uyruklu ve lisenin tamamını yurtdışında tamamlayan adayların aşağıdaki linkde yer alan tablodaki sınav veya diplomalardan birini sunması zorunludur:

https://www.sabanciuniv.edu/sites/default/files/2019-2020%20International%20Exam_Diploma%20List.pdf

3. Transkript : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi(not sistemi) ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir. 

4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri : Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik / müfredat / syllabus bilgilerini içeren belgeler.  Başarılı olunan her bir ders için gereklidir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üniversite derslerine eşdeğer bulunan dersler notu ile sayılacaktır.

Ayrıca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, kurumu tanıtan katalog veya benzeri belgelerin eklenmesi yararlıdır.

5. İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge (Geçerli belgeler için tıklayınız) veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvurdan adaylar için). Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

6. Öğrenci Belgesi : Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge (transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir) .

7. Disiplin Durum Belgesi : Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan (tercihen kapalı zarf içinde), öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge.

8. Referans Mektubu : En az iki adet, tercihen üç adet referans mektubu (kapalı zarf içinde). Mektup örneği Başvuru Formu ile birliktedir.

9. Lise Diploması : Yurt içindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının üniversiteden onaylı fotokopisi. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümelerini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri gerekir.

10. Pasaport Sayfaları : Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın sözkonusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı fotokopileri.

11. Yurt Dışından Dönüş Belgesi : Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumunu belirten resmi yazı.

12. Yabancı uyruklu adaylar için Üniversitemizde eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge (Kabul edilen adaylar için) 

13. Adayların, daha önce aldıkları sertifika, kurs, staj, spor müsabakası vb. ödülleri  ile ilgili belgelerinin fotokopileri.

Yatay geçiş kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağını ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Kurulu kararında belirtir.

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

Program

2.Sınıf
(III. ve IV. yy)

3.Sınıf
(V. ve VI. yy)

Yurtiçi

Yurtdışı

Yurtiçi

Yurtdışı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

4

2

-

-

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

-

-

4

2

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Elektronik Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri  Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları

4

2

-

-

Endüstri Mühendisliği

-

-

4

2

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

4

2

-

-

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

-

-

12

6

Ekonomi

Uluslararası Çalışmalar

Psikoloji

Kültürel Çalışmalar

Siyaset Bilimi

Yönetim Bilimleri Programları

4

2

-

-

Yönetim Bilimleri

 

 

12

6

 

Başvuru Adresi:
Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi
34956 Orhanlı-Tuzla  İSTANBUL
Tel : 0216 483 90 92
Faks : 0216 483 90 73
E-posta : studentinfo@sabanciuniv.edu

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 04.07.2019 15:14:46