“Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet” Projesinin Final Raporu Yayında!

SU Gender Araştırmacısı ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Kristen Biehl’in Raoul Wallenberg Enstitüsü İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı desteğiyle yürütücülüğünü yaptığı projenin "Göç ve çevre çalışmalarında toplumsal cinsiyet nerede? Türkiye’de sivil toplumdan örnekler" başlıklı raporu yayınlandı.


Rapor, çoğunlukla birbirinden bağımsız ele alınan göç ve çevre konularını kesiştikleri ortak alan olan toplumsal cinsiyet temelli olgular üzerinden birbirleriyle konuşturuyor. Bu bağlamda Türkiye’de göç ve çevre ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyete duyarlılık ve yaklaşımları yakından inceleniyor. Göç ve çevre konularına toplumsal cinsiyet odağıyla yaklaşmasıyla alanında öncü çalışmalardan biri olan proje, aynı zamanda feminist siyaset ekseninde bir arada düşünmenin yollarını arıyor.

Türkiye’de göç̧ ve çevre ile ilgili konularda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlenmeleri toplumsal cinsiyeti çalışma konularıyla nasıl ilişkilendiriyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışma alanlarına ve kendi iç yapılanmalarına ne şekillerde yansıtıyorlar? Bu soru etrafında ve kesişimsel bir yaklaşımla yürütülen bir araştırma projesi göç, çevre ve toplumsal cinsiyet konularını hangi açılardan beraber düşünmeye katkı sağlar? Bu temel soruları cevaplamak amacıyla tasarlanan bu araştırma için Türkiye’de aktif olarak hak temelli çalışmalar yürüten, kuruluş misyonunda kendini kadın ve/ya LGBTİ+ örgütlenmesi olarak tanımlamayan, yarısı göç, yarısı çevre alanından olmak üzere toplam 30 farklı STK ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirildi. 

Raporun ilk bölümünde araştırma konusunun arka planını teşkil eden dört temel kavramın (sivil toplum, toplumsal cinsiyet, göç ve çevre) kesiştikleri noktalar etrafında Türkiye’yi merkeze alan akademik yayın ve raporların özeti sunulmaktadır. Raporun ikinci bölümünde görüşme yapılan kuruluşların seçim süreci ve görüşme yöntemlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise araştırmanın bulguları önce göç sonra çevre başlığı altında incelenmektedir. Her iki başlık altında da ilk olarak kuruluşların çalıştıkları konu alanı ile toplumsal cinsiyet ilişkisini nasıl gördükleri sorusu bağlamında tespit edilen farklı kavramsal bakış açıları sunuluyor. İkinci olarak kuruluşların yürütmekte oldukları çalışmalarda toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve/ya toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik adımları ne şekilde dahil ettikleri ele alınıyor. Son olarak da kuruluşların kendi iç yapılanmaları toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinden değerlendiriliyor. Raporun sonuç ve tartışma kısmında ise hem göç ve çevre bölümlerinin bulguları özet olarak aktarılmakta hem de bu iki alanı beraber düşünmenin ortaya çıkardığı bazı noktalar üzerine paylaşımda bulunulmaktadır. 

Raporu Kristen Biehl, Kadir Has Üniversitesi’nde misafir akademisyen olan Özlem Aslan ile beraber kaleme aldı. Araştırma sürecinde Central European University doktora öğrencisi Mert Koçak ve Sabancı Üniversitesi toplumsal cinsiyet çalışmaları programı doktora öğrencileri Aslı Aygüneş ve Begüm Selici de önemli katkılarda bulundu. 

Rapora burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.