Ortalama ile Yatay Geçiş İlanı

2020-2021 Güz Dönemi 

Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri, SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili Komisyonun öndeğerlendirmesine göre Fakülte Kurulları tarafından değerlendirilir.
Online başvurular, bütün belgeler eksiksiz olarak tamamlanarak 21  Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
Başvuru koşullarını taşıyan tüm adaylar için 24 Temmuz 2020tarihinde mülakat düzenlenecek ve programlara kabul edilecek adaylar, başvuru belgelerinin ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda belirlenecektir. 

Başvuru Koşulları ile İlgili Genel Hükümler 

  1. Denklik: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı kurum ve programının YÖK tarafından denkliği tanınan kurumlar arasında olması gerekir.
  2. Eşdeğerlik: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunun ve programının Sabancı Üniversitesi lisans programları ile eşdeğer olması gerekir.
  3. Dönem: Başvuran adayların, hazırlık sınıfı hariç, ilk iki yarıyılı bitirmiş olması gerekir. Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına başvuru kabul edilmez.

Sadece 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne mahsus olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler, hazırlık sınıfı hariç, ilk iki ve son iki döneme de başvuru yapabilir.

  1. Not Ortalaması: Genel not ortalaması veya transkriptinde yer alan not dönüşüm tablosundaki not ortalaması karşılığı en az 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2,29 olmalıdır. 4'lük veya 100’lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerden başvuran adayların, üniversitelerinden resmi bir açıklama ve not dönüşüm tablosu vermeleri gerekir.

Sadece 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne mahsus olmak üzere yurt dışından yapılacak başvurularda 100 Üzerinden 60 not ortalaması şartını sağlayamayan adaylar da başvuru yapabilir.

  1. Kayıtlı Olmak: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda halen öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.
  2. İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı** olduğunu belgeleyen öğrenciler ve eğitim dili tamamıyla İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler dışındaki adaylar, kabul aldıkları takdirde Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'ndan(ELAE) başarılı olurlarsa programa devam edebilirler. (**) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları.
  3. Öğrenim Süresi: Geçiş yapmak istediği programın mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak için gereken süre ile daha önce öğrenim gördüğü sürelerin toplamının azami öğrenim süresini (14 dönem) aşmaması gerekir.
  4. ÖSYM Puanı: Yurt dışından kayıtlı olan T.C. uyruklu adaylar için; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne yapılan başvurularda  ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan  başarı sırasını sağlıyor olma şartı aranır. Yönetim Bilimleri ve Sanat ve Sosyal Bilimler programları için öğrencinin ÖSYS/YKS sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Sadece 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne mahsus olmak üzere , T.C. uyruklu olup yurt dışında kayıtlı öğrencilerden; Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş yapacak öğrenciler için ÖSYS/YKS  şartı aranmaz. 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir. 

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti: 

Başvuru formu için tıklayınız. 560TL tutarındaki başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra size gelen emailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir 

İkinci sınıfa başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir. Bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre programı kesinleştirilecektir. 

Başvuru ücreti iade edilmemektedir. 

 2. Sınav Sonuç Belgesi: 

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, K.K.T.C.'den ya da ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS belgesini(yerleştirme puanı ve yerleştiği yükseköğretim kurumunun belirtildiği), ayrıca her puan türünden aldığı puanları gösteren ÖSYM belgesini .

Yurt dışından kayıtlı olan T.C. uyruklu adaylar için; ÖSYS belgesi (Öğrenci Yerleştirme Sınavı), ayrıca her puan türünden aldığı puanları gösteren ÖSYM belgesi . (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerde kayıtlı olanlar hariç)

 Yabancı uyruklu veya lisenin tamamını yurtdışında tamamlayan adayların linkte yer alan tablodaki sınav veya diplomalardan birini sunması zorunludur. 

3. Transkript: 

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi(not sistemi) ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir. 

4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri:

 Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik/müfredat/syllabus bilgilerini içeren belgeler. Başarılı olunan her bir ders için gereklidir. Fakülte Yönetim kurulu tarafından üniversite derslerine eşdeğer bulunan dersler notu ile sayılacaktır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, kurumu tanıtan katalog veya benzeri belgelerin eklenmesi yararlıdır. 

5. İngilizce Dil Yeterliliği: 

  • Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge, 
  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

(*) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

 6. Öğrenci Belgesi:

 Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge. Transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir. 

7. Disiplin Durum Belgesi:

 Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan,  öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge. 

8. Referans Mektubu: 

En az 2, tercihen 3 adet referans mektubu.

 Referans mektubu 

9. Lise Diploması: 

Yurt içindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının üniversiteden onaylı örneği. 

Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri. 

10. Pasaport Sayfaları: 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın sözkonusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı örnekleri. 

11. Yurt Dışından Dönüş Belgesi: 

Anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların bu durumunu belirtir resmi yazı. 

12. Maddi Durum: 

Kabul edilen yabancı uyruklu adaylar için, üniversitemizde eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge. 

13. Adayların, daha önce aldıkları sertifika, kurs, staj, spor müsabakası vb. ödülleri ile ilgili belgelerinin örnekleri. 

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Kurulu kararında belirtilir.  

Program

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

(I. ve II. yy)

(III. ve IV. yy)

(V. ve VI. yy)

(VII ve VIII. yy)

Yurtdışı

Yurtiçi

Yurtdışı

Yurtiçi

Yurtdışı

Yurtdışı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

2

4

2

-

-

-

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

-

-

-

4

2

2

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Elektronik Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri  Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları

-

-

-

-

-

-

Endüstri Mühendisliği

-

-

-

4

2

2

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

4

4

4

-

-

-

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

-

-

-

24

24

24

Ekonomi

Uluslararası Çalışmalar

Psikoloji

Kültürel Çalışmalar

Siyaset Bilimi

Yönetim Bilimleri Programları

4

4

4

-

-

-

Yönetim Bilimleri

-

 -

 -

18

18

18